AVISOS LEGALS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
ADAPTATS AL RGPD (WEB)
FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL

ÍNDEX

1. PLANA WEB : CASELLES DE CONSENTIMENT I INFORMACIÓ BÀSICA 2
2. PLANA WEB : POLÍTICA DE PRIVACITAT. 3
3. PLANA WEB : AVÍS LEGAL LSSI 11

1. PLANA WEB : CASELLES DE CONSENTIMENT I INFORMACIÓ BÀSICA

1. En TOTS aquells apartats de la web a on es captin dades de caràcter personal, com poden ser els formularis de contacte o registre, inclòs l’apartat de subscripció a una newsletter, s’haurà de posar com a condició indispensable abans d’acceptar l’enviament de la informació (si no marca la casella l’interessat no podrà enviar les seves dades), una casella d’acceptació. Aquesta casella s’acompanyarà d’una frase que tindrà un enllaç a la política de privacitat.
2. També s’haurà d’afegir una casella específica per recollir el consentiment de l’interessat per poder enviar-li informació comercial. (Marcar aquesta casella ha de ser opcional)
3. Finalment, s’haurà d’afegir la informació bàsica sobre el tractament de les dades, que disposa l’art. 11 de la LOPDGDD, amb un enllaç a la política de privacitat del web.
El text serà el següent:

CAT
 He llegit i accepto la política de privacitat.
 Accepto rebre informació comercial de FV Seguretat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis d’instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat i contra incendis.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.

ESP
 He leído y acepto la política de privacidad.
 Acepto recibir información comercial de FV Seguretat

Información básica sobre el tratamiento de datos (LO 3/2018 y Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD])
Responsable del tratamiento: FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
Finalidad: Ofrecer y gestionar nuestros servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y contraincendios.
Derechos: Puede ejercer los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD, que se recogen en nuestra política de privacidad.
L’apartat “contacte” del vostre web ha de tenir el següent aspecte (veure pàgina següent):

 He llegit i accepto la política de privacitat.
 Accepto rebre informació comercial de FV Seguretat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis d’instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat i contra incendis.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.

2. PLANA WEB : POLÍTICA DE PRIVACITAT.
S’incorporarà un enllaç permanent en la part inferior de la plana web amb la següent política de privacitat:

CAT
Política de privacitat
Versió: 17/09/2019

FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)
Responsable del tractament FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
NIF: B55282545
Av. Santa Coloma, 14 17800 Olot
Email: olot@fvseguretat.com
Delegat de Protecció de Dades: dpd-fvseguretat@dartem.cat
Finalitat del tractament Oferir i gestionar els nostres serveis d’instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat i contra incendis.
Legitimació Consentiment obtingut de l’interessat.
Execució del contracte de serveis.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

Qüestions sobre privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
NIF: B55282545
Adreça: Av. Santa Coloma, 14 17800 Olot
Tel.: 972267177
Email: olot@fvseguretat.com
Delegat de Protecció de Dades: dpd-fvseguretat@dartem.cat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
 Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis d’instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat i contra incendis.
 En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
 Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.
 Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes com a màxim.
 En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.
Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.
Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació ve donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.
Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar són:
 Dades de caràcter identificatiu
 Adreces postals o electròniques
En el cas del sistema de videovigilància:
 Imatge
En el cas dels currículums, també:
 Característiques personals
 Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?
Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.
L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:
 Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 Control d’accés a les dades.
 Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Com tractem les dades per compte de tercers?
Quan en la prestació dels nostres serveis tractem dades de caràcter personal de les quals els nostres clients són els responsables, ho fem en qualitat d’encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 del RGPD i, per tant, en aquests tractaments de les dades personals:

a) Tractarem les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estiguem obligats en virtut del dret de la Unió o dels estats membres al qual estiguem subjectes. En aquest cas, informarem al responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic.
b) Garantim que les persones autoritzades per tractar dades personals s’han compromès a respectar-ne la confidencialitat.
c) Hem adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l’article 32 del RGPD, implantant mecanismes per tal de:
 Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
 Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si s’escau.
d) Respectarem les condicions indicades en els apartats 2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament.
e) Assistirem al responsable, sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del RGPD.
f) Ajudarem el responsable a garantir el compliment de les obligacions que sobre seguretat de les dades estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació posada a la nostra disposició.
g) A elecció del responsable, suprimirem o retornarem totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirem les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.
h) Posarem a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28 del RGPD, així com per a permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

Com a encarregats del tractament la tipologia de dades, la categoria d’interessats i els tractaments que podrem realitzar per compte dels nostres clients seran els següents:

 Tipus de dades personals que podem tractar:
 Dades de caràcter identificatiu
 Imatge
 So

 Categoria d’interessats afectats:
 Clients
 Personal
 Visitants

 Tractaments de dades que podrem realitzar:
 Visualització
 Extracció
ESP
Política de privacidad
Versión: 17/09/2019

FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, se compromete a proteger la privacidad de los usuarios que accedan a esta web y/o cualquiera de sus servicios. La utilización de la web y/o de cualquiera de los servicios ofrecidos por FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, implica la aceptación por el usuario de las disposiciones contenidas en la presente Política de Privacidad y que sus datos personales sean tratados según se estipula en ella. Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que pueda haber enlaces de nuestra web a otras webs o redes sociales, esta Política de Privacidad no se aplica a las webs de otras compañías u organizaciones a las que la web esté redirigida. FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, no controla el contenido de las webs de terceros, ni acepta cualquier responsabilidad por el contenido o las políticas de privacidad de estas webs.

Información básica sobre el tratamiento de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018)
Responsable del tratamiento FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
NIF: B55282545
Av. Santa Coloma, 14 17800 Olot
Email: olot@fvseguretat.com
Delegado de Protección de Datos: dpd-fvseguretat@dartem.cat
Finalidad del tratamiento Ofrecer y gestionar nuestros servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y contra incendios.
Legitimación Consentimiento obtenido del interesado.
Ejecución del contrato de servicios.
Destinatarios Los datos no serán comunicados a terceros, salvo que lo exija una Ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.
Derechos de las personas Los interesados tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, enviando su solicitud a nuestra dirección.
Plazo de conservación de los datos Mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Reclamación Los interesados pueden dirigirse a la AEPD para presentar la reclamación que considere oportuna.
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada a continuación en las “Preguntas sobre privacidad”.

Preguntas sobre privacidad
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD le ofrecemos la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos personales:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
NIF: B55282545
Dirección: Av. Santa Coloma, 14 17800 Olot
Tel.: 972267177
Email: olot@fvseguretat.com
Delegado de Protección de Datos: dpd-fvseguretat@dartem.cat

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
 Tratamos la información que se nos facilita para gestionar nuestros servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y contra incendios.
 En el caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra página web, los trataremos para gestionar su consulta.
 Si nos da su consentimiento también podremos tratar sus datos para enviarle información sobre nuestras actividades, productos o servicios.
 Al acceder a nuestras instalaciones su imagen puede ser registrada mediante cámaras de videovigilancia con fines de control de seguridad.
 Si nos envía un currículum, trataremos los datos con el fin de gestionar la base de CV ‘s para la selección de personal.

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
 Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sea usuario de nuestros servicios o quiera recibir información, y luego, durante los plazos establecidos para cumplir con nuestras obligaciones legales, que en el caso documentación contable y fiscal a efectos mercantiles serán 6 años, de conformidad con el Art. 30 del código de Código Comercio, y a efectos fiscales serán 4 años, de acuerdo con los artículos 66 a 70 de la Ley General Tributaria.
 Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia se conservarán durante un mes, como máximo.
 En el caso de los currículums los datos se conservarán durante un año.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación para tratarlos se encuentra en la ejecución del contrato de servicios y en los consentimientos que nos da.
Respecto a aquella información que sea remitida por menores de 16 años, será requisito imprescindible que se haga con el consentimiento paterno, del tutor o del legal representante del menor para que los datos personales puedan ser objeto de tratamiento. Si no es así, el representante legal del menor nos lo comunicará tan pronto como tenga conocimiento.
En cuanto a la captación de imágenes por el sistema de videovigilancia, la legitimación viene dada por el interés legítimo de preservar la seguridad de las personas y bienes.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no serán comunicados a terceros, salvo que lo exija una Ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando o no sus datos personales.
 Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las que se recogieron.
 En determinadas circunstancias los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 También, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 Los interesados también tienen derecho a la portabilidad de sus datos.
 Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
 Finalmente, los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente.
¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Enviando un escrito adjuntando una copia de un documento que lo identifique, a nuestra dirección física o la electrónica.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado. El interesado garantiza que los datos personales facilitados son ciertos y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de estos. Los datos que estén marcados con un asterisco serán obligatorios para poder darle el servicio solicitado.

¿Qué datos tratamos?
Las categorías de datos que podemos tratar en la prestación de nuestros servicios son:
 Datos de carácter identificativo
 Direcciones postales o electrónicas
En el caso del sistema de videovigilancia:
 Imagen
En el caso de los currículos, también:
 Características personales
 Académicos y profesionales

Los datos son limitados, dado que únicamente tratamos los datos necesarios para la prestación de nuestros servicios y la gestión de nuestra actividad.

¿Usamos cookies?
Utilizamos cookies durante la navegación en nuestra web con el consentimiento del usuario.
El usuario puede configurar su navegador para ser avisado de la utilización de cookies y para evitar su uso. Por favor, visite nuestra política de cookies.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos?
Aplicamos las medidas de seguridad establecidas en el artículo 32 del RGPD, por tanto, hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento de datos que realizamos, con mecanismos que nos permiten garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento.

Algunas de estas medidas son:
 Información de las políticas de tratamiento de datos al personal.
 Realización de copias de seguridad periódicas.
 Control de acceso a los datos.
 Procesos de verificación, evaluación y valoración regulares.

¿Cómo tratamos los datos por cuenta de terceros?
Cuando en la prestación de nuestros servicios tratamos datos de carácter personal de los que nuestros clientes son los responsables, lo hacemos en calidad de encargados del tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 RGPD y, por tanto, en estos tratamientos de los datos personales:
a) Trataremos los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, incluso en relación con las transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional, a menos que estemos obligados en virtud del derecho de la Unión o de los Estados miembros al que estemos sujetos. En este caso, informaremos al responsable de esta exigencia legal previa al tratamiento, a menos que este derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
b) Garantizamos que las personas autorizadas para tratar datos personales se han comprometido a respetar su confidencialidad.
c) Hemos adoptado todas las medidas de seguridad necesarias, de conformidad con el artículo 32 del RGPD, habiendo implantado mecanismos para:
 Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento.
 Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 Verificar, evaluar y valorar, de manera regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
 Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
d) Respetaremos las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del artículo 28 del RGPD para recurrir a otro encargado del tratamiento.
e) Asistiremos al responsable, siempre que sea posible, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento y mediante las medidas técnicas y organizativas adecuadas, para que pueda cumplir con la obligación de responder las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del RGPD.
f) Ayudaremos al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que sobre seguridad de los datos establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información puesta a nuestra disposición.
g) A elección del responsable, suprimiremos o devolveremos todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento y suprimiremos las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
h) Pondremos a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 28 del RGPD, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por este responsable.

Como encargados del tratamiento la tipología de datos, la categoría de interesados y los tratamientos que podremos realizar por cuenta de nuestros clientes serán los siguientes:

 Tipos de datos personales que podemos tratar:
 Datos de carácter identificativo
 Imagen
 Sonido

 Categoría de interesados afectados:
 Clientes
 Personal
 Visitantes

 Tratamientos de datos que podremos realizar:
 Visualización
 Extracción

3. PLANA WEB : AVÍS LEGAL LSSI
S’incorporarà un enllaç permanent en la part inferior de la plana web amb el següent avís legal:
(Recomanen separar aquest avís legal de la política de privacitat, però no hi ha cap inconvenient per posar la política de privacitat com a part d’aquest avís legal)

CAT
AVÍS LEGAL
Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:
Identitat: FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
NIF: B55282545
Adreça: Av. Santa Coloma, 14 17800 Olot
Tel.: 972267177
Email: olot@fvseguretat.com
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, inscripció 8ª, Full GI-35454, Foli 97, Tom 2124

Condicions d’ús
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL.

Responsabilitat sobre els continguts
Encara que FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL.

FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

ESP
AVISO LEGAL
Información de conformidad con el artículo 10 de la LSSI

La titular de esta web es:
Identidad: FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
NIF: B55282545
Dirección: Av. Santa Coloma, 14 17800 Olot
Tel.: 972267177
Email: olot@fvseguretat.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, inscripción 8º, Hoja GI-35454, Folio 97, Tomo 2124

Condiciones de uso
El uso de esta web implica la aceptación plena de los términos y condiciones del presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado español. Toda persona usuaria de la web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la que se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respeto de estas cláusulas con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

Propiedad intelectual e industrial
La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonidos, marcas, logotipos u otros elementos, así como subestructura, diseño, combinaciones de colores o forma de presentación de los materiales, están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual que el usuario de este sitio web debe respetar. No es lícita su transformación o alteración, comunicación pública o cualquier otra forma de explotación por cualquier procedimiento sin la autorización expresa de FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL.

Responsabilidad sobre los contenidos
Aunque FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL actúa con la máxima diligencia posible, puede darse el caso de que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el usuario del sitio web lo consulte. Por ello, las informaciones que se presentan en esta web tienen una función orientativa y no obligan a FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL.

FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL no será responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en su web.

FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, modificaciones o actualizaciones de la información y de cualquiera de los elementos que integren el diseño y configuración de la página web.

Ley aplicable y jurisdicción:
El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos y condiciones de la presente política legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre ella. El usuario, por virtud de su aceptación renuncia expresamente a cualquier fuero que por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

Escriu la teva consulta i prém ENTER per cercar